We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept this cookie Find out more


Промени в здравното осигуряване за 2012
Най-важните промени в здравното осигуряване за 2012
Какво се променя с осигуровките през 2012?

ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г.

Размера на здравните вноски остава непроменен (8%), както и процентите, които плащат работника(3.2%) и работодателя(4.8%).

Със ЗБНЗОК за 2012 г. са въведени описаните по-долу изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО):

чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което морските лица се осигуряват здравно не върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година, а върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО. С други думи, осигурителния доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО;

чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срока за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;

чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите „включително тези с двойно гражданство” са заличени с оглед прецизиране на разпоредбата. На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което не е необходимо да се освобождават от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона;

Създаден е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Тази промяна е много важна и засяга няколко стотин хиляди българи, които живеят в чужбина и дължат здравноосигурителни вноски за минали периоди. Сега те могат да се освободят от тях ако не са живели в България, чрез тази декларация. Досега не можеше някой да се освободи от стари здравни задължения.

Сега остана само да изберете месеците, за които не сте си внасяли здравните осигуровки, да попълните някои опции отдолу и да изберете датата, до която неплатените осигуровки са олихвявани - днешна дата в общия случай. Ако не знаете за кои точно месеци дължите осигуровки, можете да видите тук: Проверка на здравни осигуровки.