We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept this cookie Find out more


Давност на здравни осигуровки

Кога осигуровките изтичат по давност
Основни положения, давност

Всички граждани на Република България подлежат за задължително здравно осигуряване и трябва да плаща здравни осигуровки. Ако желаете да проверите вашите задължения за осигуровки, можете да го направите онлайн, вижте как тук: Справка за задължения. Здравните осигуровки имат давност 5 години. Това означава, че ако имате задължения по-стари от 5 години, вие можете да подадете заявления за погасяването им по давност. За съжаление тези задължения не се погасяват автоматично и ето защо е нужно да заявите това.

Заявлението за погасяване по давност трябва да е свободен текст и в него трябва да бъдат описани точно сумите, които искате да бъдат погасени по давност. Това ще рече, че трябва да опишете точно колко дължите (лихва и главница) месец по месец. Точните си задължения можете да видите като си направите една онлайн справка в сайта на НАП, чрез ваш ПИК код. Това може да стане тук: https://inetdec.nra.bg/pikservices.html. Ако нямате ПИК код, такъв може да ви бъде издаден във всеки офис на НАП, след като подадете съответното заявление.
Примерно заявление за погасяване по давност:

Това е едно примерно заявление, което можете да използвате, за да заявите пред НАП, че искате вашите по-стари от 5 г. задължения за здравно осигуряване да бъдат погасени по давност.
До ТД на НАП.................................                   Офис ........................................

ЗАЯВЛЕНИЕ

Относно: Отписване на задължения по давност съгласно:
чл. 168, т.3; чл.171,ал.1; чл.173 от ДОПК

От................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ/Служебен No от регистъра на НАП.......................
Адрес за кореспонденция.........................................................
..................................................................................................Моля, да бъдат отписани по давност задълженията ми към НЗОК съгласно чл.171,ал.1 от ДОПК, както и да се сторнират начислените по тях лихви за следния период:


1.................................................................. за периода ...................г.
2.................................................................. за периода ...................г.
3.................................................................. за периода ...................г.
4.................................................................. за периода....................г.
5................................................................. за периода....................г.
6................................................................. за периода....................г.
7.................................................................. за периода....................г.
8.................................................................. за периода....................г.Настоящото заявление се състави в два еднакви екземпляра за всяка една от страните.
Дата:                                                                      Подпис: